AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Connected Ka Ba?

Autor:   •  January 6, 2017  •  Book/Movie Report  •  929 Words (4 Pages)  •  219 Views

Page 1 of 4

Tiru, Jassly Kimberly S.

Deang, Ana Jessica J.

A118

“Connected Ka Ba?”

By Rei Lemuel Crizaldo

I. Pamagat

Pagbasa at pagsusuri ng (insert pamagat at manunulat ng librong nabasa)

II. Panimula

Ang librong (insert title here) ay patungkol sa kung gaano tayo kalalim makipag usap sa diyos o makipag one on one sa kaniya. Nakuwento din ng awtor dito kung paano magdasal ang mga taong hindi ganon kalalim sa diyos, may ilan din na nagdadasal tuwing gabi na umaga na matatapos ang kanilang pagdadasal dahil natulugan na nila ang diyos. Kung natulugan ka ng iyong kausap ano kaya ang mararamdaman mo? Minsan ay maiinis, magagalit ngunit ang Diyos ay tunay nga namang mapagtimpi at natitiis padin niya ang mga kaugalian nating katulad ng nabanggit. At ang Pagdadasal ay hindi lamang tungkol sa paghihingi ng biyaya sa Diyos at kung ano ano pa, napapasok din dito ang paghihingi ng tawad na may kasamang pagtalikod sa nagawang kasalanan, hindi naman maganda kung hihingi tayo ng tawad at uulit ulitin natin hindi ba?.Ang pagdarasal din ay ang ating personal na ugnayan sa diyos, personal na paguusap natin sa kaniya.

III. Paglalahad ng tanong

1) anong aklat ang maaring ikumpara ng kahawig sayong binabasang aklat? Patunayan sa pagbasang sintopikal

2) Anong paraan ng pagbabasa ang ginawa upang basahin ng maayos ang aklat? Ipaliwanag

3) Gamitin ang metakognitibong pananawa ng pagbasa

a) anyo o tipo ng teksto

b) layunin ng pagbabasa

c) layunin ng manunulat

d) pangkalahatang impresyon

e) konklusyon

4) Tanong: Saang bahagi ng pagbabasa ginamit ang mga sumusunod na estralohiya?

Sa aktibong pagbasa:         a) predicting

                                b) visualizing

                                c) connecting

                                d) questioning

                                e) clarifying

                                f) evaluating

IV. Diskusyon

1) ano ang aklat na maaring ikumpara na kahawis sa iyomg nabasang aklat? Patunayan sa pamamagitan ng pagbasang syntopikal.

 Ang aklat na maaring ikumpara dito ay.. Walang iba kundi ang bibliya. Ang bibliya ay alam nating lahat. Hindi natin ito masasabing isang history book o kaya naman ay isang biography. Ang aklat na ito ang nagtuturo saatin kung paano mamuhay ng tama dito sa mundong kinalalagyan natin ngayon, naka tala rin dito ang iba't ibang pangyayarinv nangyari noon, tungkol sa mga digmaan, pananakop, tungkol din pagiging beauty queen ni esther, tungkol sa mga asawa ni solomon, at kung ano ano pa. Masasabi kong pareho ito dahil ang dalawang libro ay naka pokus sa kung paano mapalago ang buhay at relasyon natin sa diyos habang tayo ay nabubuhay pa. Eto ang ilang talata na kung saan ay nagkapareho ang dalawa:

...

Download as:   txt (5.1 Kb)   pdf (62.1 Kb)   docx (295.4 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on AllBestEssays.com