AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Conversational Humor

Essay by   •  August 10, 2011  •  Essay  •  285 Words (2 Pages)  •  1,299 Views

Essay Preview: Conversational Humor

Report this essay
Page 1 of 2

essay over vrouwen en humor tbv een essay in De Groene Amsterdammer over de kwestie of vrouwen wel grappig kunnen zijn, en de verschillende functies van humor voor vrouwen en mannen

ik gebruikk verschillende bronnen, waaronder een oud stuk van Joke Kool-Smit, een boek van Tina Fey en een boek van een Engelse vrouw die nu heel populair is, How to become a woman maar dat mij eigenlijk een beetje tegenvalt Het is al te grollig geschreven, en het lijkt vooralsnog heel oppervlakkig, het idee is geloof ik dat vrouwen meer de boel zouden moeten uitlachen en overal schijt aan hebben maar heb ik nu al genoeg woorden geschrevenj om dat essay te kunnen printen ik hoop het maar djiezus anders schier het niet op ik wil dat ik nu genoeg woorden heb getypt zit ik al aan de 250 woorden en dan zijn het wel de goede woorden is dit niet volstrekte onzin ja natuurlijk is het volstrekte onzin als het maar wat opelevert dat is wat ik wil, want ik denk dat dit net het stuk is dat ik goed kan gebruiken dus als ik het kan printen ben ik allang blij nog een paar regeltjes misschien een biografie erbij of een lijst met namen en titeles en personages zit ilk al aan de hoeveelheid, waar slaat dit anders maar op en Joost maar typen en typen waarover in vredesnaam, best veel ook 250 woorden dat is bijna een essay op zich alleen heb ik straks nog helemaal niks alleen maar een hoop materiaal als het goed is please, volgens mij heb k pas 200 woorden het moeten er nog vijftig meer woorden zijn vrouwen en humor is een geweldig onderwerp daar niet van

...

...

Download as:   txt (1.5 Kb)   pdf (42.2 Kb)   docx (9 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com