AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Financial Markets (norwegian)

Essay by   •  October 4, 2015  •  Coursework  •  1,418 Words (6 Pages)  •  1,300 Views

Essay Preview: Financial Markets (norwegian)

Report this essay
Page 1 of 6

Finansmarkeder – Innlevering 2                

Oppgave 1

  1. Forklar kort hypotesen om effesiente markeder.

Svar:
Hypotesen om effesiente markeder antyder at aksjeprisene reflekterer all tilgjengelig informasjon. Det finnes flere versjoner av effesiente markeder; svak, semisterk og sterk. Ved svak effesiens reflekterer aksjeprisen all historisk tilgjengelig informasjon. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å prøve å forutse prisene ved hjelp av tidligere utvikling. Ved semisterk effesiens er i tillegg all offentlig informasjon reflektert i prisene. Hvis det foreligger sterk effesiens reflekterer prisene all relevant informasjon, herunder også innsideinformasjon.

  1.  Nyere forskning (Setterberg 2012) viser at aksjepriser i Sverige fortsetter å stige i verdi i 12 måneder etter offentliggjøring av ”gode”nyheter. Setterberg viser at det har vært mulig å generere en ekstraordinær avkastning på 1% per måned i 12 måneder etter offentliggjøring av ”gode” nyheter basert på svenske data fra perioden 1990-2005. I hvilken grad er dette resultatet konsistent med hypotesen om effisiente markeder?

Svar:
I følge hypotesen om effesiente markeder skal det ikke være mulig å kunne forutse aksjeprisen (random walk). Dersom ulike hendelser påvirker aksjen positivt vil dette føre til en økning i aksjeprisen, deretter vil prisen stabilisere seg ettersom prisen reflekterer informasjonen i markedet.

Oppgave 2

To sertifikater forfaller om henholdvis 110 og 255 dager. Renten på det første er 3% p.a. og renten på det andre er 4% p.a. (anta et renteår på 365 dager). Pålydende for begge sertifikatene er lik 100.

a) Beregn markedspris (dagens pris) for hvert av sertikatene. Beregn også forwardrenten som gjelder mellom tidspunkt 110 og tidspunkt 255.

Svar:

Markedspris for sertifikat med 110 dager:

I/Y = 3% N = 110/365 PMT = 0 FV = 100

→ PV = 99.01

Markedspris for sertifikat med 255 dager:

I/Y = 4% N = 255/365 PMT = 0 FV = 100
→ PV = 97,29

Forward rente:
[pic 1]

[pic 2]

 b) En bedrift har et likviditetsbehov på 10 mill. over de neste 110 dagene og beslutter å løse dette ved å inngå en gjenkjøpsavtale (til markedpris) ved hjelp av 255-dagers sertifikatet. Beregn gjenkjøpspris (pr. 100 kroner pålydende).

Svar:

I/Y = 4,716% N = 145/365 PMT = 0 FV = 100

→ PV = 98,18

c) Du ønsker å plassere 5 mill. i 145 dager 110 dager frem og får tilbud fra din bank om en rente for denne perioden som er lik forwardrenten du fant i a). Anta at renten for lignende plasseringer over 145 dager på tidspunkt 110 viser seg å være 4%. Hva blir i såfall verdien på din avtale med banken på dette tidspunktet (dvs. på tidspunkt 110)? Hva er verdien i dag av din avtale?

Svar:

Verdi i dag:

[pic 3]

Verdi om 110 dager:

[pic 4]

Oppgave 3

Her er markedspriser påa amerikanske, statsgaranterte nullkupongsobligasjoner (NKO):

Tid til forfall

Markedspriser

1

98,04 USD

2

95,74 USD

3

92,05 USD

4

87,48 USD

 

a) Tegn opp rentens terminstruktur (yield-curve) for år 1 til år 4 i en figur (benytt kun en desimals nøyaktighet ved prosenter, f.eks. 3,9%).

Svar:

Tid til forfall

Yield to maturity

1

2,0%

2

2,2%

3

2,8%

4

3,4%

Yield regnet ut på kalkulator. Feks: PV = - 98,04 FV = 100 PMT = 0 N = 1 → I/Y = 2,0

[pic 5]

b) Ta utgangspunkt i denne terminstrukturen. Hva er dine forventninger om framtidige spotrenter? Vær så eksplisitt som mulig (ingen beregninger er nødvendige).

Svar:
Ettersom yield to maturity øker, kan det i henhold til forventningsteorien antas at fremtidige spotrenter forventes å øke. Dersom det er innbakt likviditetspremier i rentene er det umulig å si hvordan spotrentene vil bli i framtiden. Tilsvarende er det vanskelig å si noe om spotrentene i framtiden dersom det er eksisterer segmenter, da yielden her vil være påvirket av tilbud og etterspørsel.

I det samme markedet ønsker man å utstede en statsgarantert 2-årig obligasjon med pålydende verdi 100 USD. Denne obligasjonen har kupongrate c som betales ˚arlig, dvs. ved slutten av hvert år betales c · 100 USD.

c) Anta at denne obligasjonen utstedes til par verdi. Beregn kupongraten c.

Svar:

[pic 6]

[pic 7]

Du ønsker å investere 100 000 USD i en portefølje bestående av 3- og 4-årige NKO. Andelene du velger av hver NKO er slik at verdien til porteføljen er immun mot parallelle endringer i internrenten (yield-tomaturity).

d) Beregn hvor mye du må investere i hver NKO.

Svar:

Av likviditetsårsaker ønsker du å konstruere et lån i dag som utbetales ved slutten av år 1 og tilbakebetales ved slutten av år 3.

e) Beskriv hvordan du vil konstruere dette (forward) lånet (hvilke instrumenter du vil kjøpe og/eller selge).

Svar:

For å konstruere et lån som blir utbetalt i år 1 og som skal tilbakebetales i år 3, må man kjøpe en 1-års obligasjon og selge en 3-års obligasjon.


f) Regn ut den årlige renten på dette (forward) lånet.

Svar:

 = 3,202%[pic 8]

Oppgave 4

Selskapet Fire forventes å betale en dividende på 16 per aksje om ett år. Markedet

forventer ingen framtidige endringer i dividendene fra Fire. Dagens markedspris for en

aksje er 400.

  1. Bestem investorenes avkastningskrav for Fire aksjen.

Svar:
[pic 9]

[pic 10]

Anta at kapitalverdimodellen (CAPM) kan benyttes til å beregne investorenes

...

...

Download as:   txt (9.7 Kb)   pdf (338 Kb)   docx (329.2 Kb)  
Continue for 5 more pages »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2015, 10). Financial Markets (norwegian). AllBestEssays.com. Retrieved 10, 2015, from https://www.allbestessays.com/essay/Financial-Markets-norwegian/59580.html

"Financial Markets (norwegian)" AllBestEssays.com. 10 2015. 2015. 10 2015 <https://www.allbestessays.com/essay/Financial-Markets-norwegian/59580.html>.

"Financial Markets (norwegian)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 10 2015. Web. 10 2015. <https://www.allbestessays.com/essay/Financial-Markets-norwegian/59580.html>.

"Financial Markets (norwegian)." AllBestEssays.com. 10, 2015. Accessed 10, 2015. https://www.allbestessays.com/essay/Financial-Markets-norwegian/59580.html.