AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Nestle Industriya Ng Cabuyao

Essay by   •  January 12, 2012  •  Case Study  •  290 Words (2 Pages)  •  2,165 Views

Essay Preview: Nestle Industriya Ng Cabuyao

Report this essay
Page 1 of 2

Nestle Philippines

Ang Pabrika ng Cabuyao, na matatagpuan sa isang 25ektarya na lugar ng lupa sa Barangay Niugan,Cabuyao,

Laguna, ay ang Center Nestlé-export para sa mga produkto ng nutrisyon ng sanggol. Itinatag noong 1976,

ang pinakamalawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang Nan, NESTOGEN, Bear

Brand, NIDO, NESVITA Milks, Nestlé All-Purpose Cream, Ready-to-Drink

Milo, at CHUCKIE.

Ang Nestle :

Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naibalik ang Nestle matapos din ang Liberation, sa ilalim ng bagong pangalan nito na Filipro, Inc. Ito ay patuloy na nag i-import ng mga produkto tulad ng Milo, NIDO Milk, MILKMAID at NESCAFÉ mula sa iba pang mga bansa. Sa maagang1950,ang Filipro ay nakaranas ng mga paghihirap kapag ang Philippine government ay nag papataw ng import control. Dahil sa kakulangan ng import na produkto upang magbenta, ito ay sapilitang pinagagawa upang maging isang distributor ng peanutbutter, napkins, preservative fruits, at patis (sarsa ng isda) upang mapanatili ang lamang nito sa pagpapatakbo ng industriya.

Sa 1960, Nestlé SA at San MiguelCorporation ay ipinasok sa isang pakikipagtulungan na nagreresulta sa pagbuo ng Nutritional Product, Inc. (Nutripro). Noong 1962, ang unang pabrika ng Nutripro ay sinimulan sa pagpapatakbo sa Alabang, Muntinlupa sa pagyari ng NESCAFÉ. Noong 1977, Filipro, Inc. At Nutripro Inc Pinagsama sa ilalim ng pangalan na Filipro, Inc.Noong 1986, ang Filipro, Inc. ay nagbago sa kanyang kasalukuyang pangalan bilang Nestlé Philippines, Inc.

At noong 1976 ay naitayo ang Nestle Philippines dito sa Cabuyao, na nag bigay ng opurtunidad na makapagtrabaho ang mamamayan ng Cabuyao ngunit dapat ay may kasanayan batay sa kanilang posisyon. Nagkaroon ng mahigit kumulang ng 3,500 na katao babae man o lalaki ng trabaho at nagbibigay ng malaking tax sa ating pamahalaan. Nagbibigay din ito ng mga suporta sa ibang mamamayan at nag bibigay din ng scholarship sa bawat kabataan.

...

...

Download as:   txt (1.9 Kb)   pdf (55 Kb)   docx (9.3 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2012, 01). Nestle Industriya Ng Cabuyao. AllBestEssays.com. Retrieved 01, 2012, from https://www.allbestessays.com/essay/Nestle-Industriya-Ng-Cabuyao/17999.html

"Nestle Industriya Ng Cabuyao" AllBestEssays.com. 01 2012. 2012. 01 2012 <https://www.allbestessays.com/essay/Nestle-Industriya-Ng-Cabuyao/17999.html>.

"Nestle Industriya Ng Cabuyao." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 01 2012. Web. 01 2012. <https://www.allbestessays.com/essay/Nestle-Industriya-Ng-Cabuyao/17999.html>.

"Nestle Industriya Ng Cabuyao." AllBestEssays.com. 01, 2012. Accessed 01, 2012. https://www.allbestessays.com/essay/Nestle-Industriya-Ng-Cabuyao/17999.html.