AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Samenvatting Reading: Evolution of the Multinational Corporation

Essay by   •  January 13, 2012  •  Essay  •  311 Words (2 Pages)  •  1,921 Views

Essay Preview: Samenvatting Reading: Evolution of the Multinational Corporation

Report this essay
Page 1 of 2

Voor executieven is multinationaal zijn prestigieus. Zulke bedrijven worden gezien als progressief, toekomstgericht en dynamisch. Het moeilijke aan het inschatten van het niveau van multinationaliteit zit in het feit dat de parameters zeer moeilijk te bepalen en in te schatten zijn.

* Hypothese 1: Het multinationaal niveau is positief gerelateerd aan de lange termijn uitvoerbaarheid.

* Hypothese 2: Een multinational is een nieuw soort van instituut dat perfect past bij het einde van de 20ste eeuw.

Drie types:

* Etnocentrisch: Thuis complex, buitenland simpel, hoge autoriteit thuis, evaluatie en controle thuis, beloningen hoog thuis en laag in buitenland, veel communicatie naar buitenland, nationaliteit thuis, aanwervingen in thuisland voor hoofdposities in buitenland.

* Polycentrisch: Lage autoriteit in thuisland, evaluatie en controle lokaal bepaald, weinig communicatie onderling, nationaliteit van gastland, aanwervingen lokaal.

* Geocentrisch: meer en meer complex, van elkaar afhankelijk, verdeelde autoriteit, universele standaarden op gebied van evaluatie en controle, beloningen op beide niveaus, communicatie in beide richtingen, hoofden gastland maken deel uit van management team, internationale identiteit, aanwerving over de hele wereld (topmensen voor topfuncties).

Het profiel van een bedrijf valt dus onder één van deze drie types, de EPG-profielen. Vaak is O&O geocentrisch, financiën eerder etnocentrisch. Marketing is meer polycentrisch. Industriële producten zijn vaker etnocentrisch, terwijl consumentengoederen vaker polycentrisch zijn. Alle bedrijven ter wereld willen evolueren naar het geocentrische, maar er is momenteel geen enkel bedrijf dat zich hier bevindt. Er zijn zowel drijfveren als obstakels op het pad naar geocentrisme.

* Drijfveren: stijgende technologie en know-how in verscheidene landen, internationale klanten, groeiende wereldmarkten, voordelen in transport en telecommunicatie (omgevingsfactoren). Afval en duplicatie in polycentrisme, wereldwijd productiesysteem voor risicodiversificatie, wereldwijd informatiesysteem (factoren binnen de organisatie).

* Obstakels: nationalisme, politiek nationalisme, wantrouwen, afwezigheid internationaal monetair systeem, groeiende verschillen tussen arme en rijke landen (omgevingsfactoren). Onervaren management, nationaal gericht belonings- en strafsysteem, weerstand om buitenanders in de machtsstructuur te laten, kosten, risico's, groeiende immobiliteit van personeel, taalproblemen, cultuurverschillen (factoren binnen de organisatie).

...

...

Download as:   txt (2.5 Kb)   pdf (55.6 Kb)   docx (9.5 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2012, 01). Samenvatting Reading: Evolution of the Multinational Corporation. AllBestEssays.com. Retrieved 01, 2012, from https://www.allbestessays.com/essay/Samenvatting-Reading-Evolution-of-the-Multinational-Corporation/18078.html

"Samenvatting Reading: Evolution of the Multinational Corporation" AllBestEssays.com. 01 2012. 2012. 01 2012 <https://www.allbestessays.com/essay/Samenvatting-Reading-Evolution-of-the-Multinational-Corporation/18078.html>.

"Samenvatting Reading: Evolution of the Multinational Corporation." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 01 2012. Web. 01 2012. <https://www.allbestessays.com/essay/Samenvatting-Reading-Evolution-of-the-Multinational-Corporation/18078.html>.

"Samenvatting Reading: Evolution of the Multinational Corporation." AllBestEssays.com. 01, 2012. Accessed 01, 2012. https://www.allbestessays.com/essay/Samenvatting-Reading-Evolution-of-the-Multinational-Corporation/18078.html.