AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Ang Buhay Ni Pilyong (filipino)

Essay by   •  September 27, 2011  •  Essay  •  343 Words (2 Pages)  •  1,793 Views

Essay Preview: Ang Buhay Ni Pilyong (filipino)

Report this essay
Page 1 of 2

Introduksyon

Ang Kasaysayan ng Fraternity sa mga pamantasa

Ang fraternity (Latin frater: "brother") na ibig sabihin ay kapatiran, sa ibang katawagan ay isa itong pormal na organisasyon.

Lalo daw mapalawak ang iyong kumpeyansa sa sarili sa lahat ng mga aktibiti, gamik at lalo mod aw maintindihan kung ano ang magandang maidulot nito tungo sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao kung ikaw ay sumali sa fraternity.

Noon sa Greece at Rome sa huling medieval period ang tawag sa kanilang fraternity ay Organization allied to the Catholic Church na dawit sa secular fraternal societis. Sa Amerika ang bagong fraternal ay binigyan ng kalayaan na mapaihayag sa gobyerno ang kanilang mga alintuntunin at batas, higit kumulang daan-daang bilang ng fraternity ang nakalap na impormasyon noong nakaraang 2oth na siglo na ang karamihan ay mga matatandang lalaki na kasali sa fraternity (higit kumulang na 50% na matandang lalaki nabibilang sa organisasyon). Ayon kay Arthur M. Schlesinger (1944) pahayag na "a nation of joiners" na ang fraternity daw ay habang tumatagal ay lalong tumitibay sa mga pagdaan ng panahon.

Ayon kay Alexis de Tocqueville na ang fraternity sa Amerika ay isinalin sa pribadong organisasyon sa taong 1830's sa demokrasya ng Amerika.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang mga mananaliksik ay tumutugon at naniniwala na ang pag-aaral na ito ay mahalaga. Makakatulong ito, hindi lamang sa mga estudyante ng Unibersidad ng Mindanaw kundi pati rin sa mga taong naglalayon na sumali sa isang fraternity. Ang mga datos na matutuklasan sa pag-aaral na ito ay maaring nilang gawing batayan upang sila'y maging handa sa posibleng maging epekto sa pagsali sa isang fraternity.

Mahalaga rin ang impormasyong nakasaad dito sapagkat malaki ang maitutulong nito, hindi lamang sa kasalukuyang mag-aaral sa Unibersidad ng Mindanaw kundi pati na rin sa mga mambabasa na nagsasaliksik tungkol sa epekto nito.

Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, maari ring malaman ang kakulangan sa kaalaman ng mga estudante at iba pang kaugnay sa pag-aaral na dapat pang paunlarin sa mga paaralan lalo na sa mga kolehiyo.

Bukod dito, masusuri ng mga mag-aaral ang mga limitasyon sa kaalaman at mga pag-aaral na dapat lirangin at mapagtuunan ng atensyon.

...

...

Download as:   txt (2.2 Kb)   pdf (56.8 Kb)   docx (9.4 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2011, 09). Ang Buhay Ni Pilyong (filipino). AllBestEssays.com. Retrieved 09, 2011, from https://www.allbestessays.com/essay/Ang-Buhay-Ni-Pilyong-filipino/11346.html

"Ang Buhay Ni Pilyong (filipino)" AllBestEssays.com. 09 2011. 2011. 09 2011 <https://www.allbestessays.com/essay/Ang-Buhay-Ni-Pilyong-filipino/11346.html>.

"Ang Buhay Ni Pilyong (filipino)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 09 2011. Web. 09 2011. <https://www.allbestessays.com/essay/Ang-Buhay-Ni-Pilyong-filipino/11346.html>.

"Ang Buhay Ni Pilyong (filipino)." AllBestEssays.com. 09, 2011. Accessed 09, 2011. https://www.allbestessays.com/essay/Ang-Buhay-Ni-Pilyong-filipino/11346.html.