AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Real Estate Market Prague - in Czech

Essay by   •  December 2, 2011  •  Essay  •  259 Words (2 Pages)  •  1,777 Views

Essay Preview: Real Estate Market Prague - in Czech

Report this essay
Page 1 of 2

Popis situace realitního trhu Praha

 Po velkém stavebním boomu (v rezidenčním bydlení i na trhu komerčních realit) v období let 2006 - 2008 nastal výrazný pokles poptávky po bydlení , který byl způsobený dopady ekonomické krize

 V roce 2009 poklesla celkově výstavba rezidenčního bydlení o 14% a v roce 2010 o 25% - V Praze trh zaznamenal až 60% propad

 Změnilo se i uvažování kupujících - dnes jde spíše o ne-kupující - v předkrizových letech téměř lidé při sledování vývoje cen nemovitostí (dosahující až dvouciferných procentuálních nárůstů za rok) propadli domněnce, že cena nemovitostí bude narůstat donekonečna a jakákoliv investice do nemovitosti je zisková

 Banky situaci ještě podpořili nízkými úrokovými sazbami a půjčkami až do výše 100% hodnoty nemovitosti

 Developeři byli, při rapidním růstu cen, ochotní platit čím dál vyšší sumy za nákup pozemků a náklady spojené s výstavbou

 Dnes je v Praze celkově k dispozici cca 9500 volných bytů či domů v developerských projektech - z toho 1/3 v již zkolaudovaných projektech, 1/3 v projektech ve výstavbě a 1/3 kde ještě výstavba nebyla zahájena

 Největší výstavba je v lokalitách - Zličín (13%); Michle (12%); Háje (7%), Hloubětín (6%) a Letňany (6%)

 Do budoucna se vzhledem k nákupnímu chování klientů a podmínek panujících na trhu, předpokládají menší projekty v lokalitách v širším centru města a okrajových částech

 Největší výstavba je v lokalitách - Zličín (13%); Michle (12%); Háje (7%), Hloubětín (6%) a Letňany (6%)

 Do budoucna se vzhledem k nákupnímu chování klientů a podmínek panujících na trhu, předpokládají menší projekty v lokalitách v širším centru města a okrajových částech

...

...

Download as:   txt (1.8 Kb)   pdf (52 Kb)   docx (9.2 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com