AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Social Networks (norwegian)

Essay by   •  September 13, 2011  •  Essay  •  598 Words (3 Pages)  •  1,789 Views

Essay Preview: Social Networks (norwegian)

Report this essay
Page 1 of 3

I denne oppgaven skal vi ta for oss hvordan Lofotprodukt AS har oppnådd en salgsøkning på 300 % bare ved å endre pakningen og navnet. Dette skal vi gjøre gjennom å forklare hvordan forbrukerens persepsjon har blitt påvirket av det nye navnet og designet. I oppgaven vil vi legge hovedvekt på selektiv persepsjon, organisering og perseptuell tolkning. Vi vil også gå inn på hvordan posisjoneringen av produktet har endret forbrukernes syn på produktet og oppfattet kvalitet av produktet.

Persepsjon er "prosessen forbrukerne er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli, slik at deres oppfatning/opplevelse av verden blir mest mulig akseptabelt og helstøpt" (Fagerstrøm, 2010, 48). Persepsjon kan man omtale som menneskers syn på verden rundt oss. Gjennom dagen blir mennesker utsatt for en rekke stimuli, som er med på å forme verden slik vi ser den. Forbrukerne går gjennom tre faser når de blir eksponert for stimuli. Disse fasene er selektiv persepsjon, organisering og perseptuell tolkning.

Selektiv persepsjon

Vi skal først starte med å ta for oss selektiv persepsjon. Mennesker blir utsatt for utallige stimuli hver dag, men vi oppfatter kun en liten del av det vi blir utsatt for. Det som blir selektert avhenger av tidligere erfaringer og motivene når de blir eksponert for stimuli. For å øke sannsynligheten for at et produkt eller annonse skal få oppmerksomhet er det viktig at elementer som kontrast, individets forventninger og behov og ønske spiller en rolle.

Kontrast innebærer å skille seg ut og er et av de beste virkemidlene man kan bruke for å øke sannsynligheten for at produktet skal bli sett. Kontrasten til Lofotprodukt er hvitt og blått, som designeren bak det hele, Morten Throndsen, mener er tydelig nok for å vekke kundenes oppmerksomhet. Før det nye designet ble lansert skjønte Lofotprodukt AS at det ikke var mye som skulle for å skille seg ut. Fiskeproduktene hadde strekkode, ingredienser og utløpsdato, men på ingen måte noe som inspirerte forbrukerne til å kjøpe det, mener Rist fra Lofotprodukt AS. I forhold til den gamle innpakningen (se vedlegg 1) skiller den nye seg mer ut med et frisk og innovativt design som framhever produktet til å bli bedre sett.

Mange har kanskje en forventning om at fiskekaker ikke er et særlig spennende middagsprodukt. Lofotens fiskeprodukter bryter denne forventningen med å fremstille sine produkter med andre smakssammensetninger, som for eksempel fiskeburger med smak av bacon og ost. Videre er det fremstilt som en burger og ikke en fiskekake. På bilde fremstilles fiskeproduktet som et mer friskt og moderne matprodukt med for eksempel ciabattabrød og friske grønnsaker som tilbehør. Dette er et brudd med de forventingene vi har om fiskekaker og vekker derfor mer oppmerksomhet omkring produktet.

I de senere år har det vært stor oppmerksomhet

...

...

Download as:   txt (3.7 Kb)   pdf (66.9 Kb)   docx (10 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2011, 09). Social Networks (norwegian). AllBestEssays.com. Retrieved 09, 2011, from https://www.allbestessays.com/essay/Social-Networks-norwegian/10251.html

"Social Networks (norwegian)" AllBestEssays.com. 09 2011. 2011. 09 2011 <https://www.allbestessays.com/essay/Social-Networks-norwegian/10251.html>.

"Social Networks (norwegian)." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 09 2011. Web. 09 2011. <https://www.allbestessays.com/essay/Social-Networks-norwegian/10251.html>.

"Social Networks (norwegian)." AllBestEssays.com. 09, 2011. Accessed 09, 2011. https://www.allbestessays.com/essay/Social-Networks-norwegian/10251.html.