AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Letter for Applying Scholarship

Essay by   •  August 20, 2011  •  Study Guide  •  258 Words (2 Pages)  •  2,117 Views

Essay Preview: Letter for Applying Scholarship

Report this essay
Page 1 of 2

19 August 2011

Diliman,

Quezon City,1101

Dear Sir/Madam;

Greetings

I would like to apply for a full scholarship in the University of the Philippines. I belong to the recent batch of graduates of Concepcion Integrated School. I believe that my dedication and accomplishments in high school will be evident in my school records. I would like to appeal to you to please help me realize my dreams by giving me a full scholarship for my B.S Business Administration course.

I want you to know that I am relying on your goodwill. Please send me the appropriate application and deadlines, including any other necessary information I would need to complete a proper application process.

Thank you for taking time to read this letter of application for scholarship.

Sincerely,

Signature

(your name)

YOUR ADDRESS

Ika-30 ng Hunyo 2011

Zeus Plastics, Inc.

271, East Street

San Francisco, CA 95214

Bb./Ginoo/Ginang;

Nabasa ko po sa Philippine Daily Inquirer na nangangailangan kayo ng isang Chemical Engineer.Naniniwala po akong taglay ko ang mga katangiang hinahanap ninyo para sa nasabing trabaho kaya't gusto ko sanang mag-aplay.

Ako po'y isang dalaga, dalawampu't anim na taong gulang, nagtapos ng kolehiyo sa Arizona State University, Phoenix, Arizona noong Marso, 2006. Ako po'y masipag, matiyaga mayroon din po akong malusog na pangangatawan, maabilidad po ako at matalino.Katunaya'y nagtapos po ako sa kolehiyo bilang Magna Cumlaude.

Kalakip ng liham na ito ang aking resume. Handa po akong magtungo sa inyong tanggapan para sa isang panayam, sa oras at petsang nanaisin ninyo.

Lubos na gumagalang,

(YOUR NAME)

...

...

Download as:   txt (1.6 Kb)   pdf (54.5 Kb)   docx (9.4 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com