AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Essay Softstarter En Frequentieregelaar Door Dobbelaere Dries in Dutch (nederlands)

Essay by   •  January 15, 2012  •  Research Paper  •  2,486 Words (10 Pages)  •  2,030 Views

Essay Preview: Essay Softstarter En Frequentieregelaar Door Dobbelaere Dries in Dutch (nederlands)

Report this essay
Page 1 of 10

voorwoord:

Voor mijn eindwerk in het 7de jaar industriële elektriciteit zal ik een opstelling met een frequentieregelaar en softstarter maken.

Ik wil alvast volgende mensen bedanken voor het op weg helpen en advies: Dhr. Kris Vandevoorde, Dhr. Koen Delathouwer, Michelle en mijn ouders voor hun moeite en hulp.

Inhoudstabel

Opbouw

Onderdelen

Werking

Soorten/geschiedenis

1. Veiligheid: 4

1.1 Diffentieelschakelaar 4

1.2 Automaten 4

1.3 Noodstopschakelaar 7

2. De Frequentieregelaar: 8

2.1 Werking 9

2.2 Aanstuurmogelijkheden 10

2.3 Aansluitmogelijkheden 13

2.4 Opbouw 14

3. Softstarter 16

3.1 Functies 18

4 Motoren 19

4.1 De 3-fasige asynchrone motor 19

4.1.1 Werking 21

4.2 De 1-fasige asynchrone motor 21

4.2.1 Samenstelling 21

Veiligheid:

De differentiaalschakelaar:

De differentiaalschakelaar of aardlekschakelaar komt in bijna elke elektriciteitsinstallatie voor, zijn doel is om wanneer er een verliesstroom zich voordoet, om de gehele kring af te sluiten zodat men zich niet kan elektrocuteren of al te veel stroom te verliezen. Zijn werking berust op het principe van elektromagnetisme: als de stroom door a (I1) en b (I2) hetzelfde blijft, zal de spoel van a en de spoel van b elkaars elektromagnetisme opheffen.

Als er stroom verloren gaat door bvb een stroom die vloeit langs de aarding, dan zal het magnetisch veld van a groter zijn dan b, in dit geval zal het magnetisch veld een ander contact sluiten waardoor een secundaire spoel bekrachtigd wordt die de aardlekschakelaar zal uitschakelen.

Automaten:

Een automaat is een automatische uitschakelaar, het wordt in alle nieuwe verbouwingen gebruikt (smeltveiligheden kan je maar 1 keer gebruiken). Er zijn verschillende uitschakelkarakteristieken beschikbaar, bv voor installaties waar alleen verlichtings- en verwarmingstoestellen zijn aangesloten ( B-karakteristiek (huishoudelijk)) of installaties waar men ( zware) motoren en transformatoren zijn aangesloten ( karakteristiek C of D (industrieel))

Een automaat werkt op 2 principes, thermisch tegen overbelasting en elektromagnetisch voor kortsluiting

Bij overbelasting: Als de stroom te hoog is zal het bimetaal binnenin de automaat beginnen plooien en zo uiteindelijk contact leggen met een spoel die, indien er genoeg stroom door het bimetaal vloeit, de automaat zal uitschakelen.

Bij kortsluiting: Als er een kortsluitingstroom door de dikke windingen vloeit zal er een magnetisch veld optreden dat sterk genoeg is om de automaat uit te schakelen.

De keuze van een automaat hangt af van:

-de draaddoorsnede

- de uitschakelkarakteristiek

-de stroomsterkte

- het AREI-reglement

Soorten automaten:

2 tot 40A met een kortsluitvermogen van 3000A (C)

0.5 tot 63A met een kortsluitvermogen van 6000A (C)

0.5 tot 63A met een kortsluitvermogen van 10000A (B,D)

0.5 tot 63A met een kortsluitvermogen van 15000A (D)

6 tot 63A met een kortsluitvermogen van 15000A (B)

draaddoorsnede:

Doorsnede (mm²) Maximum stroom (Ampére)

1.5 20

2.5 27

4 36

6 46

10 62

16 80

25 105

35 125

50 155

70 195

95 235

120 270

150 310

185 345

Noodstop: Een noodstopschakelaar is een prioritaire schakelaar waarmee men de gehele kring onderbreekt zodat alles direct stilvalt.

Er zijn verschillende soorten noodstopschakelaars voor bepaalde omstandigheden, zoals een noodstop met vergrendeling. Dit is bedoeld om een ongewenste heractivering van de noodstop te voorkomen. De noodstop kan dan alleen ontgrendeld worden met de juiste sleutel waardoor er geen misverstanden kunnen gebeuren.

De omgekeerde versie van een noodstop is een dodemansknop, waarbij de schakeling word onderbroken als de schakelaar losgelaten wordt. Dit word vooral gebruikt bij toepassingen waarbij men alle 2 de handen moet veilig stellen zoals persmachines, zaagmachines,....

Deze knop zorgt er voor dat de machine stil valt van zodra de "menselijke" besturing weg valt.

Een frequentieregelaar of frequentieomvormer is een elektronische schakeling die de frequentie van een aangeboden signaal kan veranderen terwijl de spanning mee varieert en het koppel behouden blijft.

Frequentieregelaars worden meestal gebruikt om de snelheid van een driefasige asynchrone motor te regelen door de frequentie van het draaiveld aan te passen.

Ook als aanloopschakelaar kan de frequentieregelaar gebruikt worden.

De frequentieomvormer zet

...

...

Download as:   txt (18.2 Kb)   pdf (208.9 Kb)   docx (18.2 Kb)  
Continue for 9 more pages »
Only available on AllBestEssays.com